MIRIP indeks rizika požara raslinja

Rizik požara - Rizik požara raslinja
Ispis

MIRIP indeks rizika požara raslinja je eksperimentalni indeks za procjenu požarnog rizika razvijen na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Indeks u sebi, uključuje moguće i procjenu opasnosti pojave požara (vegetacijski pokrov i blizina ljudskih struktura koji su najčešći uzroci požara), te procjenjuje mogućih napore pri gašenju požara vezanu uz parametre širenja požara.

Eksperimentalna verzija sustava za proračun mikrolokacijskog indeksa rizika opasnosti od požara (MIRIP v. 0.1) Splitsko – dalmatinske županije temelji se na nekoliko grupa ulaznih podataka koji uzimaju u obzir: meteorologiju, teren, vegetaciju i sociološke faktore kroz slijedeće grupe parametara:

• klimatološki i meteorološki parametri,
• vegetacijski parametri kroz tipove vegetacije,
• parametri reljefa (terena),
• sociološki parametri (parametri vezani s ljudskom aktivnosti),
• parametri vezani s ljudskim strukturama koje mogu izazvati požar i
• povijest požara.

U svakoj od ovih grupa ima više veličina o kojima ovisi potencijalni rizik izbijanja požara. Prije samog proračuna MIRIP indeksa za svaki od parametara proračunava se odgovarajuća rasterska GIS podloga u kojoj su vrijednosti intenziteta svakog piksela postavljene u području od 0 do 255 (8 bitna pretvorba). 0 označava najmanji rizik izbijanja požara, a 255 najveći vezan s tim parametrom. Kompaudni MIRIP indeks se konačno računa uzimajući u obzir uz odgovarajuće korekcijske faktore sve ove pojedinačne potencijalne rizike izbijanja požar.

MIRIP je projektiran kao Web informacijski sustav tako da je jedino sučelje korisnika standardni Web preglednik.

MIRIP je poslužiteljski program kod kojega se svi proračuni odvijaju na poslužitelju, a računalo korisnika služi samo za prikaz podataka. na taj način MIRIP-u mogu pristupiti korisnici sa bilo koje lokacije koja ima širokopojasni priključak na Internet

MIRIP je razvjen u suradnji s Državnim hidrometeorološkim zavodom (DHMZ). Meteorološki podaci i rezultati proračuna prognostičkog modela ALADIN i proračuna kanadskog indeksa opasnosti od požara (FWI) koji računa DHMZ automatski se podižu s meteorološkog poslužitelja DHMZ-a.

• Korisničko sučelje simulatora MIRIP-a je jednostavno, funkcionalno i maksimalno prilagođeno korisniku.

MIRIP mogu koristiti samo registrirani korisnici. Za ulaz u sustav klikni na sliku ispod.