Integralna protupožarna zaštita

Osnovni - Projekt
| Ispis |

Priobalje, zaobalje i posebice otoci tijekom ljetne sezone izloženi su velikim rizicima od požara na poljoprivrednim i šumskim zemljištima, posebice onima, koja su obrasla gustim i neprohodnim crnogoričnim šumama i makijom. Nakon posebno intenzivne požarne sezone 2003.godine kada je na području županije požar buknio čak 130 puta, a ukupno opožarena šumska površina iznosila oko 9.700 ha, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i obnovu Splitsko-dalmatinska županija i Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu pokrenuli su sustavnu analizu problematike protupožarne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Osim detaljne analize postojećeg stanja na zaštiti od požara raslinja na području županije osnovni doprinos ovih aktivnosti bio je prijedlogom novog holističkog pristupa koji je sustavni način obuhvaća i integrira sve aktivnosti vezane uz šumske požare koje se događaju prije požara (preventiva), za vrijeme požara (upravljanje gašenjem požara) i poslije požara (sanacija opožarene površine).  

    Ovakav pristup je bio prvi takav sustavni pristup problematici šumskih požara u Republici Hrvatskoj, a inovativan je bio i na svjetskoj razini što je potvrđeno sudjelovanjem na brojnim međunarodnim skupovima. Poseban značaj ovog pristupa je bila razrada regionalnog modela financijski samostojne i samoodržive preventivne zaštite od požara raslinja. Ova je analiza bila prekretnica u razmatranju problematike zaštite od požara raslinja te je otvorila put cijelom nizu novih aktivnosti prije svega vezanih sa tehničkim dijelom zaštite od šumskih požara. U tome posebno ističemo sustav za 24 satno video i meteorološko motrenje uz automatsko prepoznavanje pojave požara raslinja, te prijedlog financijski samoodrživih aktivnosti prorjeđivanje i čišćenje ne samo državnih nego i privatnih šuma, krčenje šume i makije i otvaranje prolaza i puteva do svih sada nepristupačnih državnih i privatnih područja uz korištenje posjećene materije kao gorivo (biomasu) u reginalnim energetskim postrojenjima.  

Holistički program zaštite od požara raslinja Splitsko-dalmatinske županije, trebao bi se temeljiti na nizu preventivnih aktivnosti koji se događaju prije izbijanja požara. Kao najvažnije od njih istaknimo:

Sustavna primjena ovih mjera sigurno bi znatno smanjila rizik pojave požara, a koristi bi bile i u području gospodarstva, turizma i poljoprivrede, zato je i nazivamo integralnom i holističkom. Neke od ovih mjera, primjerice korištenje biomase u područnim energanama za proizvodnju toplinske, električne i rashladne energije, zahtjevaju dužu pripremu, dok se neke od mjera, posebno mjere mogu brzo realizirati. Jedna od njih je 24 satni video i meteorološki nadzor uz automatsko prepoznavanje požara raslinja.

Slika na pregledan način prikazuje temeljne značajke holističkog pristupa zaštiti od požara raslinja Splitsko – dalmatinske županije.
 
 
Efikasna protupožarna zaštita otvorenog prostora temelji se među ostalim mjerama i na dobro organiziranoj motriteljsko – dojavnoj službi koja obuhvaća motrenje s motriteljskog mjesta sa ciljem što ranijeg uočavanja požara raslinja u nastajanju. Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN br.26, 20.2.2003) definira sve detalje uspostave motriteljsko – dojavne službe koja bi trebala u vrijeme velike i vrlo velike opasnosti nastanka požara u šumama razvrstanim u I stupanj opasnosti od požara raditi danonoćno od 0 do 24 sata. Odgovornost za uspostavu motriteljsko – dojavne službe imaju pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima, te županije, gradovi i općine za šume i šumsko zemljište koje je u vlasništvu fizičkih osoba. Projekt sustava integralnog protupožarnog nadzora Splitsko – dalmatinske županije predlaže uspostavu naprednog protupožarnog motrilačkog sustava koji bi pokrivao sva ugrožena šumska područja Splitsko – dalmatinske županije i bio značajna nadopuna postojećim motriteljsko – dojavnog službama temeljenim na ljudskim motriteljima.

Sustav smo nazvali integralni zato što obuhvaća i preventivne aktivnosti i aktivnosti vezane sa gašenjem već nastalog požara. Preventivne aktivnosti su:
  • vizualno protupožarno motrenje video kamerama s automatskom detekcijom pojave šumskog požara na temelju prepoznavanja dima tijekom dana, odnosno plamena tijekom noći,
  • meteorološkog motrenja osnovnih meteoroloških parametara vezanih uz šumske  požare uz proračun lokalnog indeksa opasnosti od pojave šumskog požara
  • mikrolokacijski proračun indeksa rizika požara raslinja,

a aktivnosti vezane uz  gašenje već nastalog požara su:
 
  • daljinsku vizualnu prisutnost na mjestu požarišta korištenjem istih motrilačkih kamera, ali sada u naprednom ručnom režimu rada,
  • modeliranje širenja šumskog požara s predviđanjem položaja požarne fronte u određenim vremenskim razmacima.

Ove dvije posljednje aktivnosti od koristi su i u fazi preventive kod pripreme i analize mogućih scenarija po principu -  ''Što bi se moglo dogoditi ako su ispunjeni slijedeći uvjeti''. Postojanje simulatora otvara i mogućnost drugačijeg mjerenja efikasnosti vatrogastva, ne po tome koliko je izgorjelo, već po tome koliko je moglo izgorjeti, a nije zato što je vatrogasna intervencija bila brza, pravovaljana i učinkovita.