vatra.fesb.hr

Eksperimentalni Web portal protupožarne zaštite Splitsko - dalmatinaske županije ...

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Home Integralna protupožarna zaštita

Integralna protupožarna zaštita

Ispis PDF

Priobalje, zaobalje i posebice otoci tijekom ljetne sezone izloženi su velikim rizicima od požara na poljoprivrednim i šumskim zemljištima, posebice onima, koja su obrasla gustim i neprohodnim crnogoričnim šumama i makijom. Nakon posebno intenzivne požarne sezone 2003.godine kada je na području županije požar buknio čak 130 puta, a ukupno opožarena šumska površina iznosila oko 9.700 ha, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i obnovu Splitsko-dalmatinska županija i Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu pokrenuli su sustavnu analizu problematike protupožarne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Osim detaljne analize postojećeg stanja na zaštiti od požara raslinja na području županije osnovni doprinos ovih aktivnosti bio je prijedlogom novog holističkog pristupa koji je sustavni način obuhvaća i integrira sve aktivnosti vezane uz šumske požare koje se događaju prije požara (preventiva), za vrijeme požara (upravljanje gašenjem požara) i poslije požara (sanacija opožarene površine).  

    Ovakav pristup je bio prvi takav sustavni pristup problematici šumskih požara u Republici Hrvatskoj, a inovativan je bio i na svjetskoj razini što je potvrđeno sudjelovanjem na brojnim međunarodnim skupovima. Poseban značaj ovog pristupa je bila razrada regionalnog modela financijski samostojne i samoodržive preventivne zaštite od požara raslinja. Ova je analiza bila prekretnica u razmatranju problematike zaštite od požara raslinja te je otvorila put cijelom nizu novih aktivnosti prije svega vezanih sa tehničkim dijelom zaštite od šumskih požara. U tome posebno ističemo sustav za 24 satno video i meteorološko motrenje uz automatsko prepoznavanje pojave požara raslinja, te prijedlog financijski samoodrživih aktivnosti prorjeđivanje i čišćenje ne samo državnih nego i privatnih šuma, krčenje šume i makije i otvaranje prolaza i puteva do svih sada nepristupačnih državnih i privatnih područja uz korištenje posjećene materije kao gorivo (biomasu) u reginalnim energetskim postrojenjima.  

Holistički program zaštite od požara raslinja Splitsko-dalmatinske županije, trebao bi se temeljiti na nizu preventivnih aktivnosti koji se događaju prije izbijanja požara. Kao najvažnije od njih istaknimo:

 • Prorjeđivanje i čišćenje šuma, izvlačenje suhih stabala i grana, sječa grmlja i niske makije i uklanjanje svih gorivih ostataka na šumskom tlu, tako da šuma postane prohodna. Prikupljene drvne biomase je komplementarna komercijalna djelatnost i koristi se u malim područnim energanama za proizvodnju toplinske, električne i rashladne energije.
 • Probijanje prosjeka i puteva do svih nepristupačnih (državnih i privatnih) šumskih područja tako da omogućuje lak i brz pristup vatrogasnim vozilima i opremi do požarom ugroženog područja; stavljanje puteva u funkciju izletničkog, sportskog, rekreativnog, zdravstvenog i seoskog turizma. Drvni materijal dobiven inicijalnim probijanjem ali i održavanjemtakođer bi se koristio kao drvna biomasa.
 • Planiranje i tretiranje vegetacijske pokrivke s ciljem stvaranja prirodnih barijera širenju požara, primjerice zbog slabljenja intenziteta požara na tim područjima
 • Diverzifikacija uporabe zemljišta (stočarstvo, poljoprivreda, te seoski, izletnički, sportski, rekreacijski i zdravstveni turizam)
 • Opremanje većih poljoprivrednih površina za prikupljanje kišnice u zimskoj sezoni i smještaj većih spremnika vode na uzvisinama (gašenje požara, kap-po-kap navodnjavanje poljoprivrednih kultura, napajanje stoke, seoski turizam)
 • Lokalni 24-satni nadzor u vidljivom dijelu spektra, a u pojedinim selektivnim zonama i u infra-crvenom dijelu spektra vezan uz sustav za automatsku detekciju dima i vatre uz mogućnost pristupa trenutnim i arhiviranim vrijednostima s bilo koje lokacije spojene na Internet. U slučaju eventualnog nastanka požara ovaj bi se sustav koristio u svrhu daljinske prisutnosti na području požarišta.
 • Određivanje strukturalnog (godišnjeg) i dinamičkog (dnevnog) mikrolokacijskog indeksa rizika za izbijanje i širenje požara temeljenog na meteorološkim podacima na razini mikroregije i podacima o karakteristikama vegetacijskog pokrova. Dinamički indeks bi se temeljio na podacima dobivenim od mreže mini meteoroloških stanica postavljenih na području cijele regije, koje bi centralnom informacijskom sustavu dostavljale potrebne podatke u realnom vremenu (brzina i smjer vjetra, temperatura, vlažnost, pritisak, sunčevo zračenje). Ova mreža bila bi također vrlo korisna za poljoprivrednike, posebice kod suzbijanja biljnih nametnika. Jednako tako, podaci o vremenu objavljeni na turističkim stranicama bili bi korisni za potrebe izletničkog, sportskog i rekreacijskog turizma.
 • Korištenje simulatora širenja požara raslinja kako u preventivnoj fazi za potrebe obuke i pripreme na moguće scenarije vezane uz različita područja županike i različite meteorološke prilike, tako i nakon izbijanja požara za predviđanje mogućih smjerova šrenja požarne fronte.
Sustavna primjena ovih mjera sigurno bi znatno smanjila rizik pojave požara, a koristi bi bile i u području gospodarstva, turizma i poljoprivrede, zato je i nazivamo integralnom i holističkom. Neke od ovih mjera, primjerice korištenje biomase u područnim energanama za proizvodnju toplinske, električne i rashladne energije, zahtjevaju dužu pripremu, dok se neke od mjera, posebno mjere mogu brzo realizirati. Jedna od njih je 24 satni video i meteorološki nadzor uz automatsko prepoznavanje požara raslinja.

Slika na pregledan način prikazuje temeljne značajke holističkog pristupa zaštiti od požara raslinja Splitsko – dalmatinske županije.
 
 
Efikasna protupožarna zaštita otvorenog prostora temelji se među ostalim mjerama i na dobro organiziranoj motriteljsko – dojavnoj službi koja obuhvaća motrenje s motriteljskog mjesta sa ciljem što ranijeg uočavanja požara raslinja u nastajanju. Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN br.26, 20.2.2003) definira sve detalje uspostave motriteljsko – dojavne službe koja bi trebala u vrijeme velike i vrlo velike opasnosti nastanka požara u šumama razvrstanim u I stupanj opasnosti od požara raditi danonoćno od 0 do 24 sata. Odgovornost za uspostavu motriteljsko – dojavne službe imaju pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima, te županije, gradovi i općine za šume i šumsko zemljište koje je u vlasništvu fizičkih osoba. Projekt sustava integralnog protupožarnog nadzora Splitsko – dalmatinske županije predlaže uspostavu naprednog protupožarnog motrilačkog sustava koji bi pokrivao sva ugrožena šumska područja Splitsko – dalmatinske županije i bio značajna nadopuna postojećim motriteljsko – dojavnog službama temeljenim na ljudskim motriteljima.

Sustav smo nazvali integralni zato što obuhvaća i preventivne aktivnosti i aktivnosti vezane sa gašenjem već nastalog požara. Preventivne aktivnosti su:
 • vizualno protupožarno motrenje video kamerama s automatskom detekcijom pojave šumskog požara na temelju prepoznavanja dima tijekom dana, odnosno plamena tijekom noći,
 • meteorološkog motrenja osnovnih meteoroloških parametara vezanih uz šumske  požare uz proračun lokalnog indeksa opasnosti od pojave šumskog požara
 • mikrolokacijski proračun indeksa rizika požara raslinja,

a aktivnosti vezane uz  gašenje već nastalog požara su:
 
 • daljinsku vizualnu prisutnost na mjestu požarišta korištenjem istih motrilačkih kamera, ali sada u naprednom ručnom režimu rada,
 • modeliranje širenja šumskog požara s predviđanjem položaja požarne fronte u određenim vremenskim razmacima.

Ove dvije posljednje aktivnosti od koristi su i u fazi preventive kod pripreme i analize mogućih scenarija po principu -  ''Što bi se moglo dogoditi ako su ispunjeni slijedeći uvjeti''. Postojanje simulatora otvara i mogućnost drugačijeg mjerenja efikasnosti vatrogastva, ne po tome koliko je izgorjelo, već po tome koliko je moglo izgorjeti, a nije zato što je vatrogasna intervencija bila brza, pravovaljana i učinkovita.

 

 

 

GTranslate

Croatian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Statistika

Članova : 2
Sadržaj : 71
Web Linkovi : 2
Posjete Sadržajima : 1040305

Locations of visitors to this page
 

Kratko o portalu

Web portal protupožarne zaštite Splitsko - dalmatinske županije centralno je mjesto je s kojeg se pristupa svim modulima informacisjkog sustava integralne protupožarne zaštite Splitsko - dalmatinske županije. Portal održava Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu u okviru aktivnosti Centra za istraživanje požara otvorenog prostora - http://cipop.fesb.hr. Sve funkcionalnosti portala biti će vidljive samo ako koristite Mozilla Firefox koji se može besplatno skinuti na Web stranici Mozille.